Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

Օտարերկրյաքաղաքացիներիկողմիցմիգրացիայիոլորտումօրենքներիխախտմանհամարխիստպատասխանատվությունէսահմանվում: ԴուքպետքէուշադիրկատարեքՌուսաստանիօրենսդրությանպահանջներըևխուսափեքխախտումներից:

ՌուսաստանիԴաշնությունումմիգրացիոնօրենսդրությանխախտմանհամարպատասխանատվությունըկարգավորողօրենքներ

ՌուսաստանիԴաշնությունմուտք գործելու թույլտվություն չունենալըսեւցուցակ»)

ՁեզկարողէարգելվելմուտքըՌուսաստանիԴաշնություն, եթե՝

- Դուքչունեքբժշկականապահովագրությանպոլիս.

- Դուքունեքչմարվածդատվածություն.

- ՌուսաստանիԴաշնությունումունեքչվճարվածհաշիվներ, հարկերկամտուգանքներ, մինչևպարտքերիմարումըձեզթույլչենտամուտքգործելերկիր.

- Դուքերկրումեղել եք ավելիքան 90 օր ` ընդհանուրառմամբ 180 օրվաընթացքում առանցաշխատանքի համար փաստաթղթերի ձևակերպման,.

- Դուքկատարելեք2 և ավելի վարչականորևէխախտում, ևդրահամարտուգանվելեք 3 տարվաընթացքում:

- Դուք 1 տարվաընթացքումենթարկվել եք 2 և ավելի անգամ վարչականպատասխանատվության միգրացիոնռեժիմիխախտմանհամար.

- դուքգերազանցելեքՌուսաստանիԴաշնությունումգտնվելուօրինականժամկետըավելիքան 30 օրով.

- ՆախկինումձեզվտարելկամարտաքսելենՌուսաստանիԴաշնությունից: Եթեձեզարտաքսելկամվտարելենպետական ծախսերով, ապաայդծախսերըպետքէփոխհատուցեքՌուսաստանիԴաշնությանը:

Եթենախկինումօգտվել եքմիջնորդներիծառայություններից, հնարավորէ, որձեզկեղծփաստաթղթերեն տվել, ևդուքկարողեքենթարկվելՌուսաստանիԴաշնությունմուտք գործելու արգելքին: Արգելված է ձեզ մուտքը թեոչ, կարողեքիմանալՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆմիգրացիոնհարցերիգլխավորվարչությանկայքում:

 

ՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆմիջոցովՌուսաստանմուտք գործելու արգելքըկարողէչեղարկվել:ԿարդալավելինՌուսաստանիԴաշնությունմուտք գործելու արգելքըվերացնելումասին:

 

Վարչականպատասխանատվություն

 

Ձեզսպառնումէտուգանք և հնարավորարտաքսում, եթե՝

- չեք ձևակերպել միգրացիոն հաշվառման (գրանցման) ծանուցագիրը,

- երբձեռբակալման եք ենթարկվել  ոստիկանությանկողմից չեք ունեցել միգրացիոնօրենսդրությամբպահանջվողփաստաթղթեր,.

- նշելեք միգրացիոնքարտումմուտքիկեղծնպատակը.

- աշխատելեքառանցանհրաժեշտփաստաթղթերիկամոչ ձերկողմիցնշվածմասնագիտությամբ,

- միգրացիոն հաշվառման կանգնելիսկեղծտեղեկություններեքնշել:

! Միգրացիայիոլորտումվարչականիրավախախտումներիհամարպատիժըորոշումէդատարանը: Դատական նիստումդուքիրավունքունեքօգտվելպաշտպանիծառայություններից, ձեզպետքէթարգմանիչտրամադրեն: Դուքկարողեքբողոքարկելդատարանիորոշումըգրավորորոշումըստանալուպահից 10 օրվաընթացքում `ձերհասկանալիլեզվով:

ՌուսաստանիԴաշնությունիցարտաքսումըհնարավորէինքնուրյունմեկնումով `օտարերկրյաքաղաքացուհաշվին` համապատասխանծանուցմամբՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆ: Եթեօտարերկրյաքաղաքացինչունիիրինքնությունըհաստատողփաստաթղթեր, կամչկամիգրացիոն հաշվառման (գրանցման) ծանուցագիրը, կամեթեիրավախախտումը  կատարվել է կրկնակի, դատարանըկարողէորոշումկայացնելօտարերկրացունտեղավորելՑՎՍԻԳ (օտարերկրյաքաղաքացիներիժամանակավորպահմանկենտրոն):ԵթեձեզտեղավորելենՑՎՍԻԳ-ում, օգնեքվերականգնելձերփաստաթղթերըևուղարկելձեզձերքաղաքացիությաներկիր: Անպայման կապնվեք ձերերկրիհյուպատոսությանհետկամանվճարիրավաբանականօգնությունխնդրեքհասարակականկազմակերպություններից: ՁեզկարողէօգնելՌուսաստանիԴաշնությանսուբյեկտիՀասարակականդիտականհանձնաժողովը (ՕՆԿ):Հյուպատոսականբաժիններիևհասարակականկազմակերպություններիկոնտակտներըկարողեքգտնել «Օգնություն» բաժնում:

 

Քրեականպատասխանատվություն

Կեղծածփաստաթղթերօգտագործելուևդրանցպատրասությանհամար, ՌուսաստանիԴաշնությանսահմանըհատելըօտարերկրյաքաղաքացուկողմից, ովտեղյակէիրնկատմամբմուտքիարգելքի, օտարերկրյաքաղաքացուֆիկտիվ միգրացիոն հաշվառման կանգնելու համար, քաղաքացիներըքրեականպատասխանատվությունենկրումազատազրկմանկամազատությանսահմանափակման, տուգանքիկամկալանքիտեսքով:

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner