Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

Եթեդուքհանցագործությանականատեսկամզոհեքդարձել, դիմեքոստիկանություն՝ 02, 102 կամ 112 հեռախոսահամարներով, www.мвд.рф

Ոստիկանությունըպատավորէ վերահսկելօտարերկրյաքաղաքացիներիկողմիցժամանակավորկամմշտականբնակության կարգի, ՌուսաստանիԴաշնությունումժամանակավորմնալու կարգի, ՌուսաստանիԴաշնությունիցմուտքիևՌԴ ելքի կարգի, ՌուսաստանիԴաշնությանտարածքովճանապարհորդելուկարգի պահպանելը ևօտարերկրյաաշխատողներիաշխատանքայինգործունեությունը: Ոստիկանությանաշխատակիցներնիրավունքունենստուգելքաղաքացիներիանձըհաստատողփաստաթղթերը, եթեկահիմքայդքաղաքացիներինկատմամբվարչականիրավախախտմանգործհարուցել, ինչպեսնաևեթե հիմք կա նրանցձեռբակալել,իրավունք ունեն ստուգելքաղաքացիներիթույլտվություններըևայլփաստաթղթերորոշակիգործողություններիկատարմանկամորոշակիտեսակիգործունեությանիրականացմանհամար, որիվերահսկողությունըվստահվածէոստիկանությանը:

Օտարերկրյաքաղաքացինմիշտպետքէունենա իր հետ անձնագիր, միգրացիոնքարտ, գրանցում, աշխատանքային պատենտ վճարմանչեկերով, գործողբժշկականպոլիս: Այսփաստաթղթերնիրավունքունենստուգելումիայնծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանությանաշխատակիցները: Նրանքպետքէլինենոստիկանությանհամազգեստովևունենանհատուկկրծքանշան (ժետոն).- հիշեքկամգրեքդրահամարը: Ձեզհետդիմելիսոստիկանըպետքէձեզասիիրկոչումը, պաշտոնը, ազգանունը, ներկայացնիիրանձըհաստատողփաստաթուղթըևբացատրիփաստաթղթերիստուգմանպատճառնունպատակըՈստիկանությանմասին» օրենքի 5-րդհոդվածի 4-րդկետ): Առգելված էստուգելփաստաթղթերը՝առանցպատճառըբացատրելու-ոստիկանությանաշխատակիցըպետքէհիմքերունենակասկածելուձեզիրավախախտմանմեջ: Փաստաթղթերըկարելիէցույցտալձեռքով՝առանցդրանքաշխատողինհանձնելուևայդմասիննախազգուշացնելու: Ոստիկանըկարողէկասկածելփաստաթղթերիիսկության մեջ: Այսդեպքումանհրաժեշտէնրահետգնալոստիկանությանմոտակաբաժին՝ տվյալների հատուկբազաով իսկությունըհաստատելուհամար: Զանգահարեքբարեկամներինկամընկերներինևասեքնրանց, թեորտեղևումհետեքխոսում, սաշատկարևորէ:

Կաշառքտալըքրեականհանցագործությունէ:Միտվեքոստիկանինփող:

ՓաստաթղթերըկարողենստուգելնաևՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆմիգրացիայի հարցերի գլխավորվարչությանաշխատակիցներըհատուկռեյդիժամանակ: Ստուգվումէ՝արդյո՞քնշվածաշխատանքիտեղը ևպաշտոնը համընկնումենիրականներիհետ: Ստուգմանարդյունքներիհիմանվրաաշխատակիցներըկազմումենակտ, ևեթեխախտումներենհայտնաբերվել, կազմվումէարձանագրություն: Ակտիկամարձանագրությանմեկօրինակըպետքէհանձնվիձերբակալվածին:

 

Ձերբակալելու լուդեպքում

 

ՁերբակալվածըհեռախոսայինխոսակցությանիրավունքունիՈստիկանությանմասին» օրենքի 14-րդհոդվածի 7-րդկետ): Մինչևդատարանիորոշումը, քաղաքացինկարողէձերբակալվել 48 ժամիցոչավելիժամկետով: Ձերբակալելումասինկազմվումէարձանագրություն: Միստորագրեքարձանագրությունը, եթեչեքկարդացելայն, չեքհասկանումնրաբովանդակությունըկամհամաձայնչեքնրանուվ գրվածների հետ: Արձանագրությանմեջանպայմաննշեքձերտեսակետը- դրահամարհատուկտեղէհատկացված: Արձանագրությանըձերմայրենիլեզվովծանոթանալուհամարիրավունքունեքպահանջելթարգմանիչ (եթեձեզթարգմանիչչենտրամադրել, գրեքայդմասինարձանագրությանմեջ (կարողեքձերմայրենիլեզվով): Դատարանում, արձանագրությանմեջնշվածձերդիտողությունները, անպայման, հաշվիկառնվենորպեսկարևորապացույցներ: Միայն ձեզ ձերբակալելու մասին արձանագրություն կազմելուց հետո կարող է կազմվել ձեր դեմ արձանագրություն վարչական իրավախախտման մասին:Եթեհամաձայնչեքարձանագրությանբովանդակությանհետ, գրեք «Եսհամաձայնչեմարձանագրությանհետ» ևնշեք, թեինչու: Անպայման ուզեք արձանագրության պատճենը («Ոստիկանության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 15-րդ կետ): ՄիգրացիայիոլորտումվարչականիրավախախտմանվերաբերյալարձանագրությունկարողէկազմվելմիայնՄիգրացիայի հարցերի վարչությանաշխատակիցներիկողմից: Արձանագրությունկազմելըչինշանակում, որդուքպետքէտուգանքվճարեք - ձերգործըպետքէքննվիդատարանումկամ  ՆԳՆ միգրացիայի հարցերի վարչության շրջանային բաժնում: Քննությանարդյունքներիհիմանվրա կայացրած որոշումը պետքէձեզ տան, որը դուք պետքէկատարեք կամբողոքարկեքդատարանում 10 օրվա ընթացքում:

! Ոստիկանությանաշխատակիցներնիրավունքչունենտուգանքկամայլվճարվճարելուհամարձերփաստաթղթերըորպեսգրավվերցնել. Դաանօրինականէ (հոդված 19.17. ՌուսաստանիԴաշնությանվարչական իրավախախտումների օրենսգիրք): Առանցորոշմանտուգանքվճարելուպահանջնանօրինականէ: Եթեդուքանօրինականկերպովձերբակալվածեքկամանօրինականորենպահվումեքոստիկանության կողմից, դիմեքձերտարածքաշրջանումգտնվողՀասարակական դիտական հանձնաժողովին (ՀԴՀ):ՀԴՀ- իանդամներընույնպեսիրավունքունենստուգելօտարերկրյաքաղաքացիներիպահմանպայմաններըևկարողենձեզանվճարիրավաբանականօգնությունտրամադրել:

Եթեոստիկանությանաշխատակիցներըխախտումենձերիրավունքները, մերժումենդիմումներընդունելը, չենկատարումիրենցպարտականությունները, կաշառքենպահանջումկամբռնությունենգործադրում, կարողեքդիմելպետականկամհասարակականկազմակերպություններին օգնություն խնդրելու համար:

http://migrussia.ru/sovety-migrantam/11-o-portale/162-vzaimodejstvie-s-politsiej

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner