Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

ԵԱՏՄմասինպայմանագրիհամաձայն՝աշխատանքայինմիգրանտներիերեխաները- Եվրասիականտնտեսականմիությաներկրներիքաղաքացիներ-մնումենՌուսաստանիԴաշնությունում՝ծնողիաշխատանքայինպայմանագրիգործողությանընթացքում և դրա հիմանվրա: Այսդեպքումնրանցմիգրացիոն հաշվառումըենթակաէերկարացման `աշխատանքայինպայմանագրիգործողությանժամկետով:

ԵԱՏՄերկրիաշխատողքաղաքացու  երեխաները, ովքերնրահետմիասինապրումենՌուսաստանում, իրավունքունենհաճախելնախադպրոցականհաստատություններ, ստանալնախնական, միջին, միջին մասնագիտականևբարձրագույնկրթություն: ԴպրոցընդունվելուհամարանհրաժեշտէդիմելՇրջանայինկրթությանվարչություն (ՌՕՆՕ):Մանկապարտեզկամդպրոցիառաջինդասարանընդունվելուհամարդիմեք ձերգրանցմանվայրումգտնվողմոտակաուսումնականհաստատությունկամբազմաֆունկցիոնալկենտրոն (ՄՖՑ): Միջին մասնագիտականուսումնականհաստատությունընդունվելուհամարանհրաժեշտէանմիջապեսդիմելձերընտրածքոլեջկամարհեստագործականուսումնարան: Բարձրագույնուսումնականհաստատություններընդունվելուհամարդուքպետքէանմիջապեսդիմեքձերնախընտրածհամալսարանինկամօգտագործեքպաշտոնականկայքrussia.study` ՌուսաստանիԴաշնության« ՈւսումնՌուսաստանում »Ռուսաստանումսովորելուօտարերկրյաքաղաքացիներիընտրությանհամար

 

մանկապարտեզ Անհրաժեշտփաստաթղթեր 

Դպրոց Անհրաժեշտփաստաթղթեր 

 

Խոշորքաղաքներումմանկապարտեզներումհաճախտեղերըբավարարչեն, ուստիհերթերենառաջանում: Եթեձերմանկապարտեզումազատտեղերչկան, ձերերեխանհերթագրվումէմանկապարտեզընդունվելուհամարկամուղարկվումէմեկայլմանկապարտեզ, որտեղկանազատտեղեր: Խորհուրդենքտալիսնախօրոքկազմակերպելձերերեխայինմանկապարտեզում,հավաքագրումըսկսվումէհաջորդուսումնականտարվափետրվար-ապրիլամիսներին (սեպտեմբերի 1-ից):

մանկապարտեզումտեղավորվելուարտոնյալիրավունքունենՌուսաստանիԴաշնությունումմշտապեսբնակվողօտարերկրյաքաղաքացիներիերեխաները (բնակությանթույլտվությունունեցող), բազմազավակընտանիքիանդամներ, մանկապարտեզիաշխատողներիընտանիքիանդամներ (եթեերեխայիծնողնաշխատումէմանկապարտեզումկամդպրոցում)

 

Դպրոցնիրավունքչունիմերժելօտարերկրյաքաղաքացու երեխայինընդունելը: Եթեդպրոցիդասարաններըգերլցվածեն, ևդրանցումտեղերըբավարարչեն, ապաձեզկուղարկենմոտակամեկայլդպրոց, որտեղհնարավորությունկակազմակերպելուսուցումը: ԴպրոցիտնօրինությանկողմիցանիրավականվարքիդեպքումկարողեքզանգահարելձերտարածաշրջանիԿրթությանհանձնաժողովիտեսչությանթեժգծին”, ինչպեսնաևդիմելՇրջանայինկրթությանվարչություն (ՌՕՆՕ):

 

Որոշդեպքերումերեխանպետք էանցնելհատուկհանձնաժողով, որըկվորոշիդպրոցինիրպատրաստակամությանաստիճանը, ռուսացլեզվիիմացությունըևկվորոշի, թեորդասարաներեխանպետք է հաճախել: Եթեերեխանպատրաստչէսովորելռուսականդպրոցում, լավչգիտիռուսացլեզուն, դժվարանումէշփվելռուսերեխաներիհետ, որոշշրջաններումկարողեքդիմելհասարակականկազմակերպությանևստանալանհրաժեշտաջակցություն: Կամավորներըերեխաներիհետանվճարդասընթացներ են անցկացնում, կազմակերպումենժամանցիևմշակութայինծրագրերևօգնումեներեխաներինընտելանալռուսականհասարակությանը:

 

Մինչև 18 տարեկանօտարերկրյաքաղաքացիներիերեխաներըիրավունքչունենաշխատելՌուսաստանիԴաշնությունում:

 

Օգտակարկոնտակտներ

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner