Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

Շտապբժշկականօգնություն

ՌուսաստանումշտապբժշկականօգնությունըտրամադրվումէԱՆՎՃԱՐ: Ձեզ պարտավոր են տրամադրել շտապբժշկականօգնություն, նույնիսկեթեչունեքբժշկականպոլիսևփաստաթղթեր:

Շտապօգնությանհեռախոսներ - 103 կամ 112բջջայինհեռախոսից:

Շտապ օգնությանմեքենաներովտարվածանձանցմասինտեղեկությունստանալուհամարդիմեքձերտարածքումգտնվողվթարներիգրանցմանբյուրո: Բուժօգնությունստանալուհետկապվածխնդիրներիդեպքումկարողեքդիմել Ռուսաստանի ԴաշնությանԱռողջապահությաննախարարությանթեժգիծ՝ 8 800 200-03-89, www.rosminzdrav.ru : ԵթեՁեզշտապբժշկականօգնությունչենտրամադրել, գրավորմերժումխնդրեքհետագաբողոքարկմանհամար:

Եթեպլանայինվճարովիբուժմանկարիքունեք, ձեզհետ պետքէկնքեն բժշկականծառայություններիմատուցման պայմանագիր, նախապես համաձայնեցնելովձեզհետգինը: Որոշհիվանդանոցներառգրավումենմիգրանտներիփաստաթղթերը, միչև նրանքչվճարենիրենցբժշկականհաշիվները: Գրավովփաստաթղթերիառգրավումնանօրինականէ, այդպիսիդեպքերիմասինհայտնեքդատախազությունևոստիկանություն:

Օտարերկրյաքաղաքացիները (ներառյալերեխաները) պարտավորենունենալբժշկականապահովագրությանպոլիս: Եթեպոլիս չունեք, հնարավորէձեզթույլչտանսահմանըհատել, աշխատանքայինպայմանագրովգործի չընդունեն,տուգանենկամնույնիսկվտարելՌուսաստանից:

Բժշկականպոլիսըկարողէլինելերկուտեսակի.

1) ԿԲԱ (կամավորբժշկական ապահովագրություն)

2) ՊԲԱ(պարտադիրբժշկականապահովագրություն, որըձևակերպվումէանվճար:

1)ՅուրաքանչյուրօտարերկրյաքաղաքացիՌուսաստանիԴաշնությանսահմանըհատելիսպետքէունենաԿԲԱ-պոլիս,կամձևակերպիայնՌուսաստանումգտնվելուառաջինօրը: ԿԲԱ-պոլիսըձևակերպվումէապահովագրականընկերություններիգրասենյակներում, ինչպեսնաև «Ռուսականփոստի» բաժանմունքներում: ԿԲԱ-պոլիսի գինըկախվածէբժշկականծառայություններիքանակիցևորակից, որոնքկարողեքստանալ: Այսհարցերըպետքէճշտել անմիջապես պոլիսըգնելիս: ԱմենաէժանԿԲԱ-պոլիսը աշխատանքայինմիգրանտներիհամար, սովորաբար, փոխհատուցումէմիայնպետական պոլիկլինիկաներումևհիվանդանոցներումշտապբժշկականօգնությունտրամադրելուծախսերը, ինչպեսնաևսովորաբարպարունակումէդրույթներ՝  մարմինըհայրենիքվերադարձնելուփոխհատուցմանմասին:

Օտարերկրյաքաղաքացիների երեխաներիհամարԿԲԱ-պոլիսը սովորաբար,ավելիթանկէ, քանմեծահասակներիբժշկականապահովագրությունը: ՀատկապեսթանկԿԲԱ-պոլիս էտրամադրվումկրծքի երեխաների ևնորածիններիհամար: ԿԲԱ-պոլիսը կարող ենհարցնելնաևերեխայինդպրոցընդունելիս: Կարևորէհիշել, որամենդեպքումերեխաներինշտապբժշկականօգնությունըտրամադրվումէանվճար:

Եթեկինըցանկանումէպլանային բժշկականօգնությունստանալհղիությանևծննդաբերությանընթացքում, ապաայդմասիննրանպետքէասեն, ԿԲԱ-պոլիսը ձէռքբերելիս, քանիորպահանջվումէապահովագրականհատուկծրագիր:

Գործատունկարողէ (բայցպարտավորչէ!) ձևակերպել ԿԲԱ-պոլիսը ձեզ համար: Եթե դուք ձևակերպում եք ԿԲԱ-պոլիսը ձերգործատուիմիջոցով, ապա լրացուցիչպետքկգալիազորագիրձերընկերությանղեկավարիկողմից `ստորագրելուիրավունքով:

Պարտադիր հիշեքԿԲԱ-պոլիսըտրամադրածապահովագրականկազմակերպությանանվանումըևհեռախոսահամարը:Եթեկորցնեքձերպոլիսը, կարողեքվերականգնելայն `դիմելովապահովագրականընկերությանկամհաստատելդրաձևակերպումը, եթեշտապբժշկականօգնությանկարիքունենաք: Օգտակարէհանելձերապահովագրականպոլիսիպատճենը, կորցնելուդեպքում դա կօգնի ձեզ:

2)Դուքկարողեքձևակերպելպարտադիրբժշկականապահովագրությանպոլիս, եթեդուք ԵԱՏՄպետությանքաղաքացիեքևաշխատումեք աշխատանքայինպայմանագրով: ԵԱՏՄպետության քաղաքացուընտանիքիանդամները, ովքերչունենիրենցաշխատանքայինպայմանագիրը, չենկարողՊԲԱ-պոլիսստանալևպետքէ ձևակերպեն կամավորբժշկականապահովագրությանպոլիսներ:

Պարտադիրբժշկականապահովագրությանպոլիսնձևակերպելու համարանհրաժեշտէներկայացնել անձնագիրը (բնագիրըևնոտարականկարգովվավերացվածռուսերենթարգմանությունը), ՍՆԻԼՍ (անհատական անձնական հաշվի ապահովագրական համարը, որըկարողեքստանալկենսաթոշակայինֆոնդումկամբազմաֆունկցիոնալկենտրոններում (ՄՖՑ)), աշխատանքայինպայմանագիրը, միգրացիոն քարտը, գրանցումը (միգրացիոն հաշվառման ծանուցագիրը):

Պարտադիրբժշկականապահովագրությանևկամավորբժշկականապահովագրությանպոլիսներիտրամադրմանհամարանհրաժեշտփաստաթղթերը՝

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner