Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

Եվրասիականտնտեսականմիությանանդամ-երկրներիքաղաքացիներըիրավունքունենաշխատելՌուսաստանումառանցլրացուցիչթույլտվություններ ձևակերպելու: ԱշխատանքայինևքաղաքացիաիրավականպայմանագիրըՌուսաստանիԴաշնությանտարածքումայդերկրներիքաղաքացիներիևնրանցընտանիքիանդամներիժամանակավորգտնվելուժամկետըերկարացնելուհիմքնէ:

ԵթեդուքպատրաստվումեքաշխատելՌուսաստանում, ապասահմանինանհրաժեշտէներկայացնելլրացվածմիգրացիոնքարտ `նշելով« այցինպատակը »սյունակում` «աշխատանք»: Աշխատանքգտնելուհամարանհրաժեշտէմիգրացիոնհաշվառման կանգնել (գրանցվել): Գործատունպարտավորէկազմելաշխատանքայինկամքաղաքացիաիրավականպայմանագիր:

ԵԱՏՄերկրներիկրթականկազմակերպություններիկողմիցտրվածկրթականփաստաթղթերըավտոմատկերպովճանաչվումեն `առանցճանաչմանընթացակարգերի իրականացման: Բացառությունեն կազմում մանկավարժական, իրավական, բժշկականկամդեղագործականգործունեությունները. Այդմասնագետներըպետքէանցնենուսումնականփաստաթղթերիճանաչմանընթացակարգը: ԵԱՏՄերկրներիքաղաքացիհանդիսացողաշխատողներիստաժըհաշվարկվումէընդհանուր աշխատանքային ստաժում:

ԱշխատանքայինպայմանագրովաշխատողԵԱՏՄքաղաքացիներնիրավունքունենանվճարձևակերպելպարտադիրբժշկականապահովագրությանպոլիս (պարտադիրբժշկականապահովագրությանպոլիս):

ԵԱՏՄերկրիքաղաքացուհարկադրումըկատարվումէնույնհարկայինդրույքաչափերով, ինչպեսՌուսաստանիԴաշնությանքաղաքացիների `եկամտիստացմանառաջինօրվանից:

ՌուսաստանումաշխատողԵԱՏՄերկրներիքաղաքացիներընույնպեսիրավունքունեն անդամակցելարհմիություններինՌուսաստանիԴաշնությանքաղաքացիներիհետհավասարհիմունքներով,գործատուիցստանալտեղեկանքներևդրանցվավերացվածպատճենները `նշելովմասնագիտությունը, աշխատանքիժամանակահատվածըևաշխատավարձիչափը: Նմանտեղեկանքները կարողենանհրաժեշտլինելաշխատավարձըչվճարելուկամապօրինիաշխատանքիցազատելուդեպքումաշխատանքայինիրավունքներըպաշտպանելուհամարևկարողեննաևօգտակարլինելապագայումաշխատանքայինկենսաթոշակստանալուհամար:

ԱշխատանքայինհարաբերություններիդադարեցմանդեպքումԵԱՏՄերկրիքաղաքացինիրավունքունիՌուսաստանիԴաշնությունումկնքելնորաշխատանքայինպայմանագիրկամքաղաքացիաիրավականպայմանագիր:

Աշխատանքի տեղավորման հետ կապվածխորհուրդներ՝

 

- օրինականաշխատել

- իմանալձերգործատուին-այնընկերությանանվանումնուհասցեն, որտեղաշխատումեք, ձերղեկավարիկոնտակտները (ազգանունը, անունըևհեռախոսահամարը): Այդտվյալներըօգտակարկլինեն, եթեդուքպետքէպաշտպանեքձերիրավունքներըևաշխատավարձըվճարել պահանջեք:

- չդիմել միջնորդներին-նրանքկարողենձեզորպեսանվճարաշխատուժօգտագործել:

Ռուսաստանումարգելվումէաշխատանքը, երբ աշխատոշին վարձակալում են (գործատուիկողմիցիրաշխատողներինայլկազմակերպություններգործի ուղարկելնառանցաշխատանքայինհարաբերություններիձևակերպման): Միայնայնձեռնարկությունները, որոնքգրանցվածենորպեսզբաղվածությանմասնավորգործակալություններ, իրավունքունենիրենցաշխատողներիաշխատուժըտրամադրելայլկազմակերպություններինկամֆիզիկական անձանց, բայցնրանքպարտավորեն՝

- օտարերկրյաաշխատողիհետկնքված աշխատանքայինպայմանագրումնշելերրորդանձիհամար աշխատանքկատարելուհնարավորությունը.

- լրացուցիչհամաձայնագիրկնքելաշխատողիհետայնդեպքերում, երբնաուղարկվումէաշխատելուերրորդանձիմոտ: Եթե դուք դիմելեքզբաղվածությանմասնավորգործակալությանը, համոզվեք, որձերաշխատանքայինպայմանագրումնշվածենայդպիսիպայմաններ: Օրինականգործողբոլորզբաղվածությանմասնավոր գործակալություններըներառված են Ռոստրուդիգրանցամատյանում: Անպայման ստուգեք,արդյոքձերգործատունայնտեղկա:

- գործատուիհետպայմանագիրկնքել-քաղաքացիականկամաշխատանքայինպայմանագրիկնքումըթույլկտաձեզպաշտպանելձերիրավունքները, ստանալսոցիալականերաշխիքներևհստակիմանալձերպարտականությունները: Գործատունպարտավորէպայմանագիրկնքելձեզհետևձեզտալայդ պայմանագրիպատճենը.

- հստակքննարկելաշխատավարձիվճարմանչափըևպայմաններըինչպիսիաշխատանքիհամար որքան գումարպետքէ ձեզ վճարեն: Աշխատավարձը դուք պետք է ստանաքկամձերանունիցթողարկված հատուկբանկայինքարտիվրա, կամանձամբհաշվապահությունից, ստորագրության տակ: Հասկանալուհամար, թեորքանգումարէձեզվճարվում, դուքիրավունքունեքհաշվառման թերթիկստանալհաշվապահությունից: Ցանկացածդրամականհարաբերություններպետքէփաստաթղթավորվեն: Եթե ձեզ պարտքեն, գործատուիցպահանջեք ստացագիր, որըպահումեքձեզմոտ:

- ուշադիրկարդացեքայնամենը, ինչստորագրումեք, պահանջեքձեզօրինակներտալ-դուքպետքէհամաձայն լինեքձերստորագրածիհետ: Դուքիրավունքունեքչստորագրելփաստաթղթեր, եթեհամաձայնչեքդրանցբովանդակությանևպայմաններիհետ.

- ձերփաստաթղթերըգործատուինմիտվեք - բացիձեզանիցոչոքչիկարողպահելձերանձնագիրը, աշխատանքայինթույլտվությունը, ապահովագրությունը, աշխատանքայինպայմանագրիձերօրինակը ևայլփաստաթղթերը, ինչպեսնաևոչ ոք իրավունք չունի սահմանափակելձերտեղաշարժմանազատությունը, խլելձերհեռախոսըևայլն: Անձնագիրխլելըևազատությունըսահմանափակելըհանցագործությունէ:Այդդեպքումհարկավորէդիմելոստիկանություն:

- վարեք աշխատանքայինօրագիր `աշխատածհերթափոխությունների ևաշխատավարձիհաշվարկներով,ձայնագրեքաուդիոևվիդեոգործատուիևնրաներկայացուցիչներիհետբոլորբանակցությունները, նկարեքևպատրաստեքձերաշխատանքիվերաբերյալբոլորփաստաթղթերիպատճենները: Այստվյալներըկարողենօգնելձեզապացուցելձերիրավացիությունը աշխատանքայինվեճում:

- օգնությունխնդրեք – դիմեք ոստիկանություն, դատախազություն, մարդուիրավունքներիհանձնակատարին, աշխատանքիպետականտեսչություն, ՌԴՆԳՆմիգրացիոնհարցերիգլխավորվարչություն, դատարան, ինչպեսնաևիրավապաշտպանկազմակերպություններ: Պարզեքևպահպանեքձերտարածքաշրջանումգտնվողայսբոլորկազմակերպություններիկոնտակտները: Անհրաժեշտկոնտակտներըգտնվումեն «Տեղեկատվությունտարածաշրջաններիմասին»բաժնում, ապա «Կոնտակտներ» կամ «Օգնություն» բաժնում:

Օգտակարկոնտակտներ և տեղեկություններ աշխատանքի, աշխատանքայինիրավունքներիպաշտպանության մասին

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner