Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

ԺամանելովՌուսաստան՝ 30 աշխատանքայինօրվաընթացքումդուքպետքէմիգրացիոն հաշվառման կանգնեք (գրանցվեք)գտնվելուվայրում:

Աշխատանքի տեղավորվելուցհետոԵԱՏՄերկրիքաղաքացի-աշխատողիևնրաընտանիքիանդամներիմիգրացիոնհաշվառումըպետքէպարբերաբարերկարացվի `աշխատանքայինանժամկետ պայմանագրիհիմանվրա (տարեկան) կամկապալի պայմանագրիկամաշխատանքի/ծառայություններիկատարմանպայմանագրիգործողությանընթացքում:

Միգրացիոն հաշվառման անհրաժեշտէկանգնելփաստացիբնակությանվայրում, հակառակդեպքումկարողեքպատասխանատվությանենթարկվելմիգրացիոնռեժիմիխախտմանհամարևտուգանվել:

Միգրացիոն հաշվառումը իրականացնումէընդունողկողմը՝այնանձըկամկազմակերպությունը, որոնքիրենցհասցեումգրանցումենօտարերկրյաքաղաքացուն:

Ընդունող կողմըկարողէլինել.

ՌուսաստանիԴաշնությանքաղաքացի, որըմշտապեսգրանցվածէայնտարածաշրջանում, որտեղդուքպատրաստվումեքաշխատել.

ՌուսաստանիԴաշնությանտարածքումմշտապեսբնակվողօտարերկրյաքաղաքացի.

օտարերկրյաքաղաքացի `բնակարանիսեփականատեր.

իրավաբանականանձ՝գործատերկազմակերպություն, հյուրանոց, ոչ առևտրականկազմակերպություն:

ՌուսաստանիԴաշնությունումբնակարանունեցողօտարերկրացիներըկարողենինքնուրույնմիգրացիոն հաշվառման կանգնել այդհասցեում՝տրամադրելովիրենցսեփականությունըհաստատողփաստաթուղթ:

 

Պահանջվողփաստաթղթերիցանկ

Ինչպեսկանգնել միգրացիոն հաշվառման՝

1) Լրացրեքհատուկբլանկ-ծանուցագիր՝ օտարերկրյաքաղաքացուգտնվելուվայրիժամանմանվերաբերյալ: ԱյնկարողեքներբեռնելՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆկայքումկամանվճարստանալայնձերտարածաշրջանումՌուսաստանիՆԳՆգլխավորվարչությանտարածքայինբաժանմունքներում, պետականծառայություններիմատուցմանբազմաֆունկցիոնալկենտրոններում (ՄՖՑ) կամ   դաշնային պետական ունիտար ձեռնարկության Ռուսաստանիփոստ”բաժանմունքներում:

Բլանկի երկումասերումէլպետքէնշվենբնակությանվայրը, ընդունողկողմիանձնականտվյալներըևօտարերկրյաքաղաքացուանձնականտվյալները: Ընդունողկողմ-քաղաքացինբլանկի վրա դնումէիր ստորագրությունը, իսկընդունողկազմակերպությունը ` կնիքնուղեկավարի ստորագրությունը:

2) «Ռուսաստանիփոստի» միջոցովծանուցագիրըուղարկեք ՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆմիգրացիայի հարցերիգլխավորվարչությունօտարերկրյաքաղաքացուանձնագրիպատճենով, ՌուսաստանիԴաշնությանքաղաքացուանձնագրիպատճենով (ընդունողկողմ) ևմիգրացիոնքարտիպատճենով: ԾանոէցագրիներկայացնելըանմիջապեսՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆՄՀԳՎվարչությանըԱՆՎՃԱՐէ: ՄՖՑ- ումմիգրացիոն հաշվառման կանգնելիս ծանուցագիրը ուղարկվումէմիգրացիոնծառայությանբազմաֆունկցիոնալկենտրոնիաշխատակիցներիկողմից `առանցձերմասնակցության:

3)Ստացեքևձեզհետպահեքծանուցագրի պոկովի բլանկը `ձերտարածաշրջանիՌուսաստանիՆԳՆմիգրացիայի հարցերիգլխավորվարչության, ՄՖՑ-ի կամ ¨Ռուսաստանի փոստ¨ ԴՊՈւՁ-ի աշխատակիցների կողմից դրված ընդունմանկնիքով:

Այսփաստաթուղթըտրվումէսահմանըհատելուպահից 90 օրըչգերազանցողժամկետով, բայցաշխատանքիիրավունքչիտալիս:

Հանեքմիգրացիոն հաշվառման ծանուցագրի պատճենը. ՍակօգնիձեզվերականգնելփաստաթուղթըՌուսաստանիԴաշնությանՆԳՆՄՀԳՎ բաժանմունքում, եթեայնկորցնեքկամփչացնեք:

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner