Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

ԽորհուրդներՌուսաստանիԴաշնությունմտնելումտադրությունունեցողօտարերկրյաքաղաքացուհամար:

 

տիրապետեք ռուսական մշակութայիննորմերինևռուսացլեզվինշփմանևաշխատանքիհամարբավարարմակարդակում:

լեզվիիմացությանմակարդակըստուգելուևբարձրացնելուհամարօգտագործեքկայքերնուծրագրերը Android- ի համար. TORFL GO, pushkininstitute.ru - «Կրթությունռուսերեն» պորտալ, mezhdunami.org, russky.info, rustest- online.u

իմացեք ռուսականօրենքներըևհիմնականկանոններըմիգրացիայի ոլորտում, սոցիալականևաշխատանքայինհարաբերություններիոլորտում, ծանոթացեքՌուսաստանումմիգրացիոն հաշվառման ենթարկվելու ևաշխատանքիտեղավորման կանոններին: Այսթեմաներիվերաբերյալտեղեկատվականնյութերըկարողեքգտնելմերկայքում:

ձերերկրիցմեկնելուցառաջգտեքգործատուևպայմանավորվեքնրահետաշխատանքայինպայմանագրովլեգալ (օրինական) աշխատանքիվերաբերյալ:

աշխատանքփնտրելու համար օգտագործեքպաշտոնականռեսուրսները, օրինակ՝թափուրաշխատատեղերիտվյալների համառուսաստանյանբազաtrudvsem.ru

ստուգեքՌուսաստանիՆԳՆպաշտոնականկայքում, արգելված է ձեզ թե ոչ մուտքգործելՌուսաստան:

ձեռքբերեք բժշկականապահովագրությանպոլիս:

պարզելպետականևհասարակականկազմակերպություններիկոնտակտները, որոնքկարողենօգնելՌուսաստանում:

փողունեցեքսկզբնական ժամանակների համար,որ բավարար լինի բնակարանվարձելու, փաստաթղթերձևակերպելու ևսնվելու համար 2-3 ամսվա ընթացքում:

 

Սահմանիհատումևմիգրացիոնքարտիձևակերպումը

Եվրասիականտնտեսականմիության (ՀայաստանիՀանրապետություն, ԲելառուսիՀանրապետություն, ՂազախստանիՀանրապետություն, ՂրղզստանիՀանրապետություն) քաղաքացիները, ինչպեսնաևՈւկրաինայիքաղաքացիներնիրավունքունեններքինանձնագրովհատելՌուսաստանիԴաշնությանսահմանները:

Ռուսաստանմուտքգործելիսպետքէապահովագրականպոլիսունենաք: Պոլիսըպետքէձեռք բերել հայրենիքումկամՌուսաստանիտարածքում `ցանկացածապահովագրականընկերությունումմուտքգործելուօրը, խոշորօդանավակայաններումևերկաթուղայինկայարաններում, ինչպեսնաևՌուսաստանիփոստայինբաժանմունքներում: ՊոլիսումպետքէնշվենՌուսաստանումբժշկականօգնությանտրամադրմանպայմաններըևապահովագրականընկերությանկոնտակտայինհամարները:

ՌուսաստանիԴաշնությունմուտքգործելիսօտարերկրյաքաղաքացիներինԱՆՎՃԱՐ տրվումէՄԻԳՐԱՑԻՈՆՔԱՐՏ: Նա դուքպետքէլրացնեքևներկայացնեքսահմանայինվերահսկողությանաշխատակիցներին: Կարողեքգրելլատինական տառերով `համաձայնձերանձնագրումնշվածանձնականտվյալների: ՈրոշդեպքերումմիգրացիոնքարտըլրացնումենՌԴԱԴԾ սահմանապահծառայությանաշխատակիցներըսահմանիվերահսկմանկետում` սեփականատիրոջփաստաթղթերինհամապատասխան:

! ՀետևեքմիգրացիոնքարտումՌուսաստանիԴաշնությունմուտքգործելունպատակիճիշտնշմանը: ՇատկարևորէճիշտնշելՌուսաստանմուտք գործելունպատակը (մասնավոր, աշխատանքային, ուսման, զբոսաշրջությանևայլն). Մուտք գործելուց հետոայլևսհնարավորչիլինիփոխելայն:

ՌուսաստանիԴաշնությունմուտք գործելու փաստըհաստատվումէհատուկմուտքայինդրոշմակնիքով, որըսահմանայինհսկողությանաշխատակիցըդնումէձերարտասահմանյանանձնագրումևմիգրացիոնքարտում: Համոզվեք, որդրոշմակնիքը դրել են երկուփաստաթղթերում: (ԵթեդուքՌուսաստանիԴաշնությունեքմտնումներքինանձնագրով, ապադրոշմակնիքըդրվումէմիայնմիգրացիոնքարտում): Դրոշմակնիքումպետքէհստակնշվածլինիսահմանըհատելուամսաթիվը, հակառակդեպքումձեզ հետոկկասկածեն ապօրինիմուտք գործելումեջ:

! Միգրացիոնքարտըօրինականորեն կարողեքձևակերպելմիայնսահմանին: Ոչմիդեպքումպետքչէձերք բերելմիգրացիոնքարտըձեռքերից: ԿեղծմիգրացիոնքարտներկայացնելըպատժվումէտուգանքովևՌուսաստանիԴաշնությունիցարտաքսմամբև մուտքիարգելքով: Գիտակցաբարկեղծվածփաստաթղթիօգտագործումըենթադրումէքրեականպատասխանատվության:

Կարդացեքավելինմիգրացիոնքարտի, ռուսացլեզվիիմացության, Ռուսաստանիպատմությանևօրենսդրությանքննությանհանձնմանևբժշկականհետազոտությանմասին:

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner