Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

События

Внесены изменения в миграционном учете иностранных граждан
Подробнее...
Семинар для представителей работодателей, привлекающих на работу иностранных граждан
Подробнее...
Граждане Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта
Подробнее...
Новый сборник методических рекомендаций по гармонизации межнациональных отношений издан для Сахалинской области
Подробнее...
В Санкт-Петербурге открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики
Подробнее...
«ПСП-фонд» разработал новый полезный сборник - "Добро пожаловать в Севастополь! Карманный справочник трудового мигранта"
Подробнее...

Агар Шумо шањрванди хориљї буда, ба Россия омада бошед, бояд аз ќайди муњољирати мењнатї (сабти ном) дар љои омадаатон дар муњлати 7 рўзи корї гузаред (барои шањрвандони Арманистон, Беларус, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон - 30 рўз, барои шањрвандони Тољикистон 15 рўз).

Дар њамон минтаќае аз ќайди муњољират гузаштан лозим аст, ки дар он кор ва зиндагї мекунед.

! Дар љое аз ќайди муњољират гузаштан лозим аст, ки воќеан дар он љо зиндагї мекунед, вагарна Шуморо метавонанд ба љавобгарї барои вайрон кардани режими муњољират кашанд ва љарима кунанд!

Шуморо Љониби ќабулкунандае, ки бароятон бинои истиќоматї пешкаш мекунад, аз ќайди муњољират гузаронида метавонад:

шањрванди ФР, ки дар минтаќаи Шумо ќайди доимї дорад;

шањрванди хориљї, ки ба таври доимї дар њудуди ФР зиндагї мекунад;

шахси њуќуќї: ташкилоти кордињанда, мењмонхона.

Ба Шумо чунин њуљљатњо ва нусхањои онњо зарур мебошанд:

- шиноснома;

- корти муњољират;

- полиси суѓуртаи ихтиёрии тиббї,

- нусхаи њуљљате, ки истифодаи манзили истиќоматиро аз тарафи Шумо тасдиќ мекунад (масалан, шартномаи иљораи манзил).

Ба ќайди муњољират мондан:

1) Вараќа-огоњиро дар бораи омадани шањрванди хориљї ба љои истиќомат пур кардан. Онро аз суроѓаиwww.мвд.рф (бахши хизматњои давлатї дар соњаи муњољират, ќисми «Осуществление миграционного учета»), ё аз ин љоњо бепул гирифтан мумкин аст

  • дар шуъбањои њудудии Управления по вопросам миграции ГУ МВД России;
  • дар марказњои бисёрљабњаи пешнињоди хизматњои давлатї (МФЦ);
  • дар шуъбањои ФГУП «Почта России».

Дар њарду ќисми вараќа бояд суроѓаи љойи омада, маълумоти шахсии тарафи ќабулкунанда ва шањрванди хориљї сабт карда шаванд. Тарафи ќабулкунанда дар вараќа имзо мегузорад. Агар тарафи ќабулкунанда ташкилот бошад, муњр ва имзои роњбари он гузошта мешавад.

2) Вараќаро бо нусхањои њамаи њуљљатњо ба воситаи ФГУП «Почта России» ба Управление по вопросам миграции ГУ МВД России фиристонидан даркор аст.

Вараќаро ба шуъбаи Управления по вопросам миграции ГУ МВД России ва МФЦ бепул фиристонидан мумкин аст. Кормандони МФЦ вараќаро ба Управление по вопросам миграции бепул дастрас мекунанд.

3) Ќисми буридашудаи вараќаро бо ќайди ќабули њуљљат аз тарафи кормандони Управления по вопросам миграции ГУ МВД России, МФЦ или ФГУП «Почта Россиигирифтан ва нигоњ доштан лозим аст.

! Баъди кор ёфтан ќайди муњољиратро мувофиќи муњлати амали шартномаи мењнатї (барои шањрвандони ЕАЭС) ё патенти пардохтшудаи кор дароз кардан лозим аст!

! Агар Шумо ќоидањои баќайдгириро вайрон кунед, Шуморо љарима ба маблаѓи аз 5 то 7 њазор рубл бо эњтимоли рондан аз Россия ва манъи вуруд ба муњлати 5 сол тањдид мекунад (моддаи 18.8 ќ.3 ва моддаи 19.27 ќ.3 Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурии ФР).

Аз санаи 07.09.2020 чунин тағйирот амалӣ мешаванд:

- шаҳрвандони хориҷӣ, сарфи назар аз мақоми ҳуқуқии худ дар ФР, ки молики биноҳои истиқоматӣ мебошанд, метавонанд муҳоҷиронро ба ҳисоби муҳоҷират гиранд, ё дар ҷои истиқомат сабти ном кунанд;
-
хориҷиёне, ки дар ФР манзил доранд, метавонанд худро дар он суроға мустақилона ба ҳисоби муҳоҷират гиранд, албатта, бо пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи моликият;
-
огоҳиро дар бораи ворид шудан ба шакли электронӣ расмӣ кунонидан имконпазир мешавад (ба воситаи портали "Госуслуги" – ва баъд чоп карда гирифтани қисми буридашавандаи варақаи пуркарда) ё муроҷиат кардан ба МФЦ;
- дар муддати як р
ӯз аз лаҳзаи ворид шудани муҳоҷир бояд ташкилотҳое, ки дар онҳо муҳоҷирон бо усули вахтавӣ кор мекунанд, ё муассисаҳои иҷтимоӣ, ки онҳоро сарпаноҳ медиҳанд, хориҷиҳоро сабти муҳоҷират (регистратсия) кунанд.

- муҳоҷир метавонад худро сабти ном кунад ё мустақилона сабти ном шавад, дар сурате, ки соҳиби манзил дар ҳудуди ФР набошад ва ба ӯҳуҷҷати ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи розигияш барои ворид шудан ва истиқомат карданро дода бошад;
- иштирокчиёни барномаи му
ҳоҷирати ҳамватанон метавонанд то 30 рӯзи баъди омаданашон ба ФР дар ҷои истиқомат сабти ном накунанд;
- ВКД (МВД) бояд шакл
ҳои нави электронии варақаҳои ворид ва хориҷ шудани хориҷиёнро, инчунин шакли розигии тарафи қабулкунанда ва шакли воқеии сабти номро таҳия кунад;
- му
ҳоҷирон ҳатто барои дар сурати ба давлат мустақилона хабар додани ҷои истиқоматашон уҳдадор ҳам набудан ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner