Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

События

Коронавирус (COVID-19) может стать причиной отказа в выдаче / аннулировании РВП, ВНЖ, патента или разрешения на работу
Подробнее...
По новому Указу Президента до 15 сентября продлен особый правовой режим для иностранных граждан в условиях пандемии!
Подробнее...
Внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
Подробнее...
Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну.
Подробнее...
Опубликован Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации о порядке регистрации иностранных граждан в РФ
Подробнее...
Утверждена новая редакция Плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025.
Подробнее...

Њангоми ба иљора гирифтани манзил бояд њамеша шартномаи расмї баст. Бе шартнома истиќомат кардан боз хатаре дорад, ки дар ваќти тафтиш Шуморо метавонанд барои вайрон кардани ќоидањои истиќомат дар ФР љарима банданд. Хеле муњим аст, ки љониби ќабулкунанда Шуморо дар суроѓаи зисти воќеї ё љои кор ба ќайд гирад – дар ин њолат Шумо худро аз хавфи вайрон кардани ќоидањои муњољират эмин мегардонед.

Бо розигии шифоњии њамшањриёнатон дар манзили онњо сокин нашавед – аз онњо шартномаи иљора талаб кунед, эњтимод онњо худ иљоранишин ва њаќќи ба иљора доданро надошта бошанд, чунки соњибхона нестанд. Ба соњибхонањо њуљљатњои худро њамчун гарав ё барои нигоњдорї надињед, њељ кас ба ѓайри Шумо њуќуќи нигоњдории шиносномаатонро надорад.

Вариантњои асосии иљораи манзил дар Россия: иљораи мустаќилона ба воситаи агентињои амволи ѓайриманќул; иљораи манзил мустаќиман аз соњибмулкон; љойгиршавї дар хобгоњњои умумї ё манзилњои муваќќатї, аз љумла, бо ёрии кордињанда.

Агар ба Шумо иљораи бе шартнома пешнињод кунанд, хеле хатар дорад: соњиби хона ё миёнарав метавонанд то анљоми муњлати иљора дар њар лањза Шуморо ронанд ва кафолатпулиро њам надињанд!

Соњиби хона бояд њатман Шуморо ба ќайд гирад, яъне, дар бањисобгирии муњољират дар суроѓаи воќеии зист Шуморо гузорад.

Ширкатњои бисёре њастанд, ки дар хобгоњњои коргарон ва њостелњои шањр љой пешнињод мекунанд. Ин ширкатњоро дар интернет ба осонї ёфтан мумкин аст. Пеш аз имзо кардани шартномаи иљора њатман бо шароити зист дар хобгоњ ё њостели мушаххас шинсо шавед.

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner