Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

События

Коронавирус (COVID-19) может стать причиной отказа в выдаче / аннулировании РВП, ВНЖ, патента или разрешения на работу
Подробнее...
По новому Указу Президента до 15 сентября продлен особый правовой режим для иностранных граждан в условиях пандемии!
Подробнее...
Внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
Подробнее...
Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну.
Подробнее...
Опубликован Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации о порядке регистрации иностранных граждан в РФ
Подробнее...
Утверждена новая редакция Плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025.
Подробнее...

Аз хизмати миёнравон барои тайёр кардани иљозати истиќомати муваќќатї ё шањрвандї истифода набаред – Шумо метавонед мустаќиман ба Управление по вопросам миграции мурољиат кунед. Бодиќќат бошед – дар шањрњои азим, Москва ва Санкт-Петербург Шумо ба навбатњои калон ва мушкилоти зиёд њангоми гирифтани иљозати истиќомати доимї дучор меоед: шањрвандии Россияро дар минтаќањои дигар гирифтан осонтар аст. Никоњњои ќалбакї набандед ва пора надињед - ин фактњо њангоми аз нав ба расмият даровардани њуљљатњо ошкор мешаванд ва шањрвандии Шумо аз эътибор соќит дониста мешавад.

РВП ба шањрванди хориљї њуќуќ медињад, доимї ва бе сафари дубора кардан то анљоми муњлати он дар њудуди ФР истиќомат, расман бе патент кор кунад, озодона дар њудуди ФР гардад ва барои соњиби иљозати истиќомати доимї шудан ариза дињад ва баъдан шањрвандии ФР-ро соњиб шавад.

Квота барои додани иљозати истиќомати муваќќатї дар минтаќањои серањолии ФР, махсусан, дар Москва ва Санкт-Петербург хеле кам, аммо дар минтаќањо ва вилоятњои камањолї хеле зиёд аст.

Маълумоти муфассалро дар бораи тартиби додани ариза барои гирифтани РВП ва њуљљатњои зарурї, намунањои ариза ва огоњиномањо аз суроѓаи зерин хондан ва гирифтан мумкин аст: https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12896/

Агар Шумо ба Россия кўчида омада, шањрвандии Россияро гирифтан хоњед ва решањои россиягї дошта бошед, Шумо ва аъзои оилаи Шумо аз Барномаи давлатии муњољирати њамватанон истифода бурда метавонанд. Иштирок дар ин барнома дар муњлати 6 моњ соњиби шањрвандии Россия шуданро дар назар дорад. Муфассалан дар бораи барномаи давлатї, минтаќањои ФР, шартњои муњољират ва гирифтани ёрии давлатї маълумот гиред: www.aiss.gov.ru - Портал «Соотечественники»: сайт государственной программы переселения соотечественников в РФ.

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner