Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

События

Сервисы, которыми можно воспользоваться в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.
Подробнее...
Вступил в силу Указ Президента Российской Федерации, касающийся изменений в порядке приобретения гражданства РФ
Подробнее...
Распоряжением Правительства от 27 марта 2020 г. № 763-р ограничено передвижение через государственную границу Российской Федерации
Подробнее...
Важная информация для иностранных граждан и их работодателей
Подробнее...
Благотворительный фонд "ПСП-фонд" проводит Межрегиональный конкурс лучших практик в сфере развития межнационального диалога в Российской Федерации
Подробнее...
Благотворительный фонд "ПСП-фонд" проводит Межрегиональный конкурс историй успешной адаптации мигрантов в Российской Федерации
Подробнее...

Агар Шумо шањрванди хориљї буда, ба Россия омада бошед, бояд аз ќайди муњољирати мењнатї (сабти ном) дар љои омадаатон дар муњлати 7 рўзи корї гузаред (барои шањрвандони Арманистон, Беларус, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон - 30 рўз, барои шањрвандони Тољикистон 15 рўз).

Дар њамон минтаќае аз ќайди муњољират гузаштан лозим аст, ки дар он кор ва зиндагї мекунед.

! Дар љое аз ќайди муњољират гузаштан лозим аст, ки воќеан дар он љо зиндагї мекунед, вагарна Шуморо метавонанд ба љавобгарї барои вайрон кардани режими муњољират кашанд ва љарима кунанд!

Шуморо Љониби ќабулкунандае, ки бароятон бинои истиќоматї пешкаш мекунад, аз ќайди муњољират гузаронида метавонад:

шањрванди ФР, ки дар минтаќаи Шумо ќайди доимї дорад;

шањрванди хориљї, ки ба таври доимї дар њудуди ФР зиндагї мекунад;

шахси њуќуќї: ташкилоти кордињанда, мењмонхона.

Ба Шумо чунин њуљљатњо ва нусхањои онњо зарур мебошанд:

- шиноснома;

- корти муњољират;

- полиси суѓуртаи ихтиёрии тиббї,

- нусхаи њуљљате, ки истифодаи манзили истиќоматиро аз тарафи Шумо тасдиќ мекунад (масалан, шартномаи иљораи манзил).

Ба ќайди муњољират мондан:

1) Вараќа-огоњиро дар бораи омадани шањрванди хориљї ба љои истиќомат пур кардан. Онро аз суроѓаиwww.мвд.рф (бахши хизматњои давлатї дар соњаи муњољират, ќисми «Осуществление миграционного учета»), ё аз ин љоњо бепул гирифтан мумкин аст

  • дар шуъбањои њудудии Управления по вопросам миграции ГУ МВД России;
  • дар марказњои бисёрљабњаи пешнињоди хизматњои давлатї (МФЦ);
  • дар шуъбањои ФГУП «Почта России».

Дар њарду ќисми вараќа бояд суроѓаи љойи омада, маълумоти шахсии тарафи ќабулкунанда ва шањрванди хориљї сабт карда шаванд. Тарафи ќабулкунанда дар вараќа имзо мегузорад. Агар тарафи ќабулкунанда ташкилот бошад, муњр ва имзои роњбари он гузошта мешавад.

2) Вараќаро бо нусхањои њамаи њуљљатњо ба воситаи ФГУП «Почта России» ба Управление по вопросам миграции ГУ МВД России фиристонидан даркор аст.

Вараќаро ба шуъбаи Управления по вопросам миграции ГУ МВД России ва МФЦ бепул фиристонидан мумкин аст. Кормандони МФЦ вараќаро ба Управление по вопросам миграции бепул дастрас мекунанд.

3) Ќисми буридашудаи вараќаро бо ќайди ќабули њуљљат аз тарафи кормандони Управления по вопросам миграции ГУ МВД России, МФЦ или ФГУП «Почта Россиигирифтан ва нигоњ доштан лозим аст.

! Баъди кор ёфтан ќайди муњољиратро мувофиќи муњлати амали шартномаи мењнатї (барои шањрвандони ЕАЭС) ё патенти пардохтшудаи кор дароз кардан лозим аст!

! Агар Шумо ќоидањои баќайдгириро вайрон кунед, Шуморо љарима ба маблаѓи аз 5 то 7 њазор рубл бо эњтимоли рондан аз Россия ва манъи вуруд ба муњлати 5 сол тањдид мекунад (моддаи 18.8 ќ.3 ва моддаи 19.27 ќ.3 Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурии ФР).

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner