Миграция и мигранты

Межрегиональный информационный портал
migrussia.ru

События

По новому Указу Президента до 15 сентября продлен особый правовой режим для иностранных граждан в условиях пандемии!
Подробнее...
Внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
Подробнее...
Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну.
Подробнее...
Опубликован Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации о порядке регистрации иностранных граждан в РФ
Подробнее...
Утверждена новая редакция Плана мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025.
Подробнее...
Освобождаются от уплаты госпошлины за приём в гражданство РФ лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины
Подробнее...

Бачаҳои шаҳрвандони хориҷӣ мисли фарзандони шаҳрвандони ФР ҳуқуқи тарбия гирифтан дар кӯдакистон ва таҳсил кардан дар мактабро доранд.

Бачаҳо бояд дар ФР дар асосҳои қонунӣқарор дошта бошанд, яъне соҳиби корти муҳоҷират, дар қайди ҳисоби муҳоҷират (регистратсия) бошанд.


Фарзандони ша
ҳрвандони хориҷӣ, ки ба синни 18-солагӣ нарасидаанд, дар ФР ҳуқуқи кор кардан надоранд!

Мувофиқи б.5 мод.97 Созишнома дар бораи ИИАО (Договора о ЕАЭС), фарзандони муҳоҷирони меҳнатӣ– шаҳрвандони кишварҳои аъзои Иттиҳоди иқтисодии Авросиё дар асос ва муҳлати шартномаи меҳнатии волидашон дар Россия қарор доранд.

Барои ба кўдакистон шомил шудан ба МФЦ - многофункциональный центр (МБЉ -марказњои бисёрљабња) дар љои ќайд мурољиат кардан даркор аст.

Волидони бачањои синни мактабї тибќи ќонун уњдадоранд, ки фарзандонро ба мактаб дињанд.

Барои ба мактаб шомил шудан ба РОНО - шуъбаи маорифи ноњия мурољиат кардан даркор аст. Суроѓаи шуъбаи маорифи ноњияи худро ба воситаи интернет ё бо мурољиат кардан ба ташкилотњои љамъиятї фањмидан мумкин аст.

Агар волидон ба мактаб мурољиат карда, љавоби рад гиранд, ба шуъбаи маорифи ноњия мурољиат кардан лозим аст, ки вазифадор аст дар яке аз мактабњои ноњия љой ёбад.

Њуљљатњо барои кўдакистон ва мактаб (инчунин нусхаи њамаи онњо лозим аст):

- шиносномаи фарзанд ва шиносномаи яке аз волидон;

- шањодатномаи таваллуди фарзанд;

- корти муњољирати фарзанд ва яке аз волидон;

- маълумотнома дар бораи ба ќайди муњољират гузоштани фарзанд ва яке аз волидони ў (дар он ноњияе, ки фарзанд ба мактаб ё кўдакистон меравад);

- корти тиббие, ки фарзанд дорад;

- маълумотномаи тиббии 026 ва сертификати эмкунї (дар клиникањои тибби бачагон бо пул дода мешавад);

- парвандаи шахсии фарзанд аз мактаби пешинааш (агар пештар тањсил карда бошад).

Маъмулан инчунин тасдиќи нотариалии њуљљатњо ба забони русї, баъзан полиси тиббии фарзанд талаб карда мешавад.

Агар яке аз волидон шањрванди ЕАЭС ва дорои шартномаи мењнатї бошад, ќайди фарзандро бо ин асос ба муњлати амали шартномаи мењнатї дароз кардан мумкин аст.

Дар кўдакистонњо аксар ваќт љой намерасад ва хеле интизор шудан пеш меояд. Аммо донистан муњим аст, ки бачаро ба мактаб њамон замон ќабул карданашон њатмист!

Координатор портала

logopsp

Полезная информация

spb welcome banner